Policy

Retningslinjer for COVID-19

Vi i KJ-MA SYSTEM AS overholder de retningslinjene som eksisterer og sørger for at ansatte er godt informert om rådende forhold.
Vi overholder også våre interessenters lokale forskrifter og tar vare på både vårt eget personale og partnerne vi er i daglig kontakt med.

Kvalitetspolicy

Når du kjøper et produkt fra KJ-MA SYSTEM AS, kan du være sikker på at du har kjøpt den beste kvaliteten. Vi har vært med på å skape et bærekraftig samfunn siden 1947. I dag skaper vi en bærekraftig fremtid.
Bevis på høy kvalitet er blant annet at selskapets prosesser kontinuerlig overvåkes av en tredjepart og er TG sertifisert. Alle KJ-MA SYSTEM® deler blir skannet for å sikre kvaliteten. Rørdelene blir deretter belagt med epoxy for å sikre produktets levetid. Kvalitetskontroller foregår gjennom hele flyten fra produksjon til levering av det ferdige produktet.
Vi utvikler, produserer, anskaffer, markedsfører og selger produkter av høyeste kvalitet på markedet. Kvalitetsnivået overstiger gjeldende produksjonsstandarder, og vårt mål er også å overgå kundenes krav og forventninger.

Miljøpolicy

Vi utvikler og produserer KJ-MA SYSTEM® og annet støpejern. For å bidra til bærekraftig utvikling med hensyn til miljøet, har vi tatt vårt ansvar og etablert et miljøstyringssystem der vi sørger for at vi bruker jordens ressurser på en bærekraftig måte, og at vi oppfyller miljølovgivningen og interessenters bindende krav, som vi blir påvirket av.
Vi jobber for kontinuerlig å redusere miljøpåvirkningen og beskytte miljøet ved å forhindre forurensning på land, i vann og i luften. Vi prøver å hele tiden forbedre miljøytelsen. Vi må aktivt søke nye løsninger for å redusere bruken av våre begrensede ressurser. Ved å identifisere, forebygge og avhjelpe miljørisiko, tar vi også vårt ansvar og reduserer vårt fotavtrykk.

 

Vi i KJ-MA SYSTEM AS streber etter og:
Effektivisere transportene våre og reduser reisen så langt som mulig.
alltid ta hensyn til miljøpåvirkningen av arbeidet vårt, og å arbeide for et bedre miljø og en bærekraftig fremtid.

• Arbeide på en slik måte at avfall og miljøfarlige stoffer håndteres, sorteres og brukes på riktig måte, og for å muliggjøre gjenbruk og resirkulering

• Kontinuerlig overvåke energiforbruket vårt og innføre energisparende tiltak

• Involvere og  kontinuerlig trene alle ansatte i vårt miljøarbeid

• Vurdere livssyklusperspektivet når du kjøper, utvikler produktene våre og vurderer miljøaspekter.


Når du velger et produkt fra KJ-MA SYSTEM AS, kan du være sikker på at kjøpets innvirkning på miljøet vi lever i, og vårt forbruk av naturressurser, er av minimal karakter.
 

Likestillingspolicy

KJ-MA SYSTEM AS jobber for likestilling gjennom lik kjønnsfordeling blant ansatte med like rettigheter, forpliktelser og muligheter for kvinner og menn. Målet vårt er å utnytte alle menneskelige eiendeler best mulig for å oppnå størst mulig produktivitet og ressursvekst for virksomheten, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og alder.

Arbeidsmiljøpolicy

KJ-MA SYSTEM AS følger Arbeidsmiljøetatens forskrifter om organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø (OSA) AFS 2015: 4. Arbeid hos KJ-MA SYSTEM AS må oppleves som positivt, utviklende og behagelig, og det er alles ansvar å ivareta et godt arbeidsmiljø. Vi fordømmer alle former for voldelig trakassering og tolererer ikke slik praksis på vår arbeidsplass. Vårt firma består av ansatte der arbeidsmiljøet må preges av god atmosfære og medvirkning. Vi må jobbe sammen for et stimulerende arbeidsmiljø og behandle hverandre med omhu og respekt. Hos oss er det viktig at vi følger opp arbeidsmiljøregler som påvirker virksomheten og at de blir fulgt. Målet er en skadefri aktivitet der farer og risiko for dårlig helse på jobben blir lagt merke til og utbedret effektivt.