Overvanninstallasjon i bygg

Avledning av overvann

Overvannsinstallasjoner skal kunne avlede regnvann og smeltevann uten at det oppstår ulemper og slik at oversvømmelse, grunnvanns- senkning, skader og ulykker unngås. En overvanns- installasjon skal utstyres med anordninger for avskilling eller behandling. Dette gjøres for at det ikke skal avledes substanser som skader installasjonens eller avløpssystemets funksjon eller vannavledningsområdet. Det bør monteres avskillere hvis overvannet kan  inneholde mer enn ubetydelige mengder slam  eller faste partikler, som gir en betydelig risiko for avsetninger, eller mer enn ubetydelige mengder petroleumsprodukter.

 

Uten at det foreligger særskilte grunner og samtykke fra myndighetene kan overvann ikke avledes til spillvannsledning. Avledningen må ikke arrangeres slik at vannet forårsaker ulemper for omgivelsene eller skader på bygget.  Retningslinjer for lokal håndtering av overvann finnes i Standard Abonnemntsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser.

Overvannsinstallasjoner

KJ-MA SYSTEM® er et komplett avløpssystem som også er godt egnet for overvannsinstallasjoner. For overvannsledninger gjelder de anvisningene som er gitt i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser. For overvannsledninger, der det indre rørtrykket kan forventes å overskride 50 kPa, skal rørene festes med Ultrajet®-krave for å hindre at rørskjøtene trekkes fra hverandre.  
I tabellen under finnes tillatt indre trykk i rørledningen ved bruk av ulike koblingsalternativer og kraver. Uansett hvilket koblingsalternativ man velger, anbefaler vi å benytte stamrørstøtte ved overgang fra stående til liggende ledning.

TABELL TILLATT TRYKK

Dimensjonering

Overvannsledninger skal dimensjoneres med  utgangspunkt i sannsynlig regnvannsmengde.  I grunn skal dimensjonen være minst DE 75. Tak med innvendige avløp skal ha overløp. Overvannsledningens dimensjon bør ikke avta i strømningsretningen. Den sannsynlige regnvannsmengden kan beregnes etter følgende formel: q = is.(Y1.A1+Y2.A2+Y3.A3+......)

SE FORMEL BETEGNELSER

Dokument

pdf.preview Produktkatalog KJ-MA

Produktkatalog KJ-MA

Produkter

ULTRAJET®/JET® G-A Krave | Kobling i KJ-MA SYSTEM®
ULTRAJET®/JET® G-A Krave
ULTRAJET®-kobling
KJ-MA RØR®
KJ-MA Stamrørsstøtte